sobota, 1 lipca 2017

Z cyklu jednostki Polskiej Marynarki Wojennej ... cz. 13 - ORP ŚNIARDWYORP ŚNIARDWY (645) – trałowiec redowy projektu 207M zbudowany przez Stocznię Marynarki Wojennej w Gdyni, jako trzeci z serii jednostek projektu 207M. Od momentu podniesienia bandery ORP ŚNIARDWY pełni służbę w ramach 13 Dywizjonu Trałowców, podporządkowanego wpierw 9 Flotylli Obrony Wybrzeża z bazą na Helu a następnie od lipca 2006 roku 8 Flotylli Obrony Wybrzeża z bazą w Świnoujściu. W ciągu 25 lat służby ORP ŚNIARDWY brał udział w następujących wydarzeniach:
 • 07.06. – 17.06.1999 r. – w międzynarodowych ćwiczeniach BALTOPS 99, wraz z trałowcami ORP RESKO, ORP SARBSKO, ORP DRUŻNO, ORP MAMRY i ORP WIGRY, rejon: Morze Bałtyckie, 
 • 05.11. – 17.11.1999 r. – w międzynarodowych manewrach BALTIC PORPOISE 99, wraz z trałowcem ORP GOPŁO, korwetą ORP KASZUB i okrętem podwodnym ORP WILK, rejon: Morze Bałtyckie,
 • grudzień 1999 r .– w międzynarodowych ćwiczeniach POLISH PASSEX 99, wraz  z niszczycielem min ORP MEWA i trałowcem ORP GOPŁO oraz zespołem NATO MCM FORNORTH, rejon: Morze Bałtyckie,
 • 08.05. – 22.05.2000 r. – w międzynarodowych manewrach BLUE GAME 00, wraz z niszczycielem min ORP MEWA i trałowcem ORP GOPŁO, rejon: Cieśniny Duńskie, Morze Norweskie,
 • 04.06. – 18.06.2000 r. – w międzynarodowych ćwiczeniach BALTOPS 00, wraz z: niszczycielem min ORP MEWA i trałowcem ORP WIGRY, rejon: Morze Bałtyckie,
 • wrzesień 2001 r. – w międzynarodowej operacji OPEN SPIRIT 01 (operacja niszczenia pozostałych po I i II Wojnie Światowej niewybuchów), wraz z niszczycielem min ORP CZAJKA, rejon: wybrzeża Estonii (tor podejściowy do portu w Tallinie),
 • październik – listopad 2001 r. – wraz z niszczycielami min ORP CZAJKA, ORP FLAMING oraz trałowcami ORP WIGRY, ORP MIELNO, ORP RESKO i ORP DRUŻNO w sprawdzeniu wód poligonu pomiędzy Ustką a Wickiem Morskim,
 • 05.06. – 20.06.2003 r. – w międzynarodowych ćwiczeniach  BALTOPS 03, wraz z: trałowcem ORP WIGRY, fregatą ORP GEN T KOŚCIUSZKO, okrętem podwodnym ORP SĘP i okrętem transportowo - minowym ORP GNIEZNO, rejon: Morze Bałtyckie, 
 • 19.03.2004 r. – wraz z trałowcami ORP WIGRY i ORP WDZYDZE oraz śmigłowcem ratowniczym Mi-14 PS w akcji poszukiwania pilota samolotu Su-22, z którym to utracono kontakt w rejonie środkowego wybrzeża (w ostateczności pilot został uratowany przez załogę śmigłowca),
 • 09.05. – 19.05.2005 r. – w międzynarodowych ćwiczeniach MCM SQNEX, wraz z niszczycielami min ORP CZAJKA (okręt flagowy ćwiczeń) i  ORP FLAMING oraz trałowcem ORP GOPŁO, rejon: Morze Bałtyckie,
 • 03.06. – 20.06.2005 r. – w międzynarodowych ćwiczeniach  BALTOPS 05, wraz z trałowcem ORP GOPŁO i korwetą ORP KASZUB, rejon: Morze Bałtyckie,
 • 23.06.2006 r. – w obchodach 87 rocznicy dnia zwycięstwa i uzyskania niepodległości przez Estonię, rejon: Wyspa Saaremaa,
 • 01.06. – 14.06.2007 r. – w międzynarodowych ćwiczeniach BALTOPS 07, wraz z trałowcem ORP  WIGRY, okrętem podwodnym ORP KONDOR oraz dwoma śmigłowcami Mi-14 PŁ, rejon: Morze Bałtyckie,
 • 06.09.2010 r. – w goszczeniu na swoim pokładzie matki chrzestnej a jednocześnie Pierwszej Damy Pani Anny Komorowskiej,
 • październik 2010 r. – w krajowych manewrach ANAKONDA 10, rejon: Morze Bałtyckie,
 • maj 2011 r. – w krajowych ćwiczeniach REKIN 11, rejon: Morze Bałtyckie, 
 • wrzesień 2012 r. – w krajowych manewrach ANAKONDA 12, rejon: Morze Bałtyckie,
 • maj 2014 r. – w międzynarodowych ćwiczeniach z dwoma francuskimi niszczycielami min FS L`AIGLE i FS CASSIOPEE, rejon: Morze Bałtyckie,
 • 09.06. – 21.06.2014 r. – w międzynarodowych ćwiczeniach BALTOPS 14, wraz z trałowcami ORP GOPŁO, ORP SARBSKO, ORP WICKO, niszczycielem min ORP FLAMING (w składzie zespołu SNMCMG 1) oraz okrętem podwodnym ORP SĘP, rejon: Morze Bałtyckie,
 • luty – marzec 2015 r. – wraz z niszczycielem min ORP FLAMING w operacji podniesienia z dna Zatoki Gdańskiej 14 niemieckich ćwiczebnych torped, które to następnie dostarczono na ląd, skąd przetransportowano jej na poligon, gdzie je zdetonowano,
 • 22.04.2015 r. – wraz z niszczycielem min ORP FLAMING i trałowcem ORP GOPŁO w operacji podniesienia, przeholowania a następnie zniszczenia dwóch spoczywających na dnie Zatoki Gdańskiej (rejon portu w Gdyni) niemieckich min GC (blisko dwie tony materiału wybuchowego).

ORP ŚNIARDWY (645) – coastal minesweeper project 207M built by Naval Shipyard in Gdynia, as the third in the series of units project 207M. Since the flag was raised, ORP ŚNIARDWY has served in the 13th Mineseeper Squadron, first subordinate to the 9th Coastal Defense Flotilla with base in Hel and then from July 2006 in the 8th Coastal Defense Flotilla with base in Swinoujscie. During 25 years in service ORP ŚNIARDWY took part in the following events:
 • 07.06. – 17.06.1999 – in the international exercises the  BALTOPS 99, together with: minesweeper ORP RESKO, ORP SARBSKO, ORP DRUŻNO, ORP MAMRY and ORP WIGRY, area: Baltic Sea, 
 • 05.11. – 17.11.1999 – in the international maneuvers BALTIC PORPISE 99, together with: minesweeper ORP GOPŁO, corvette ORP KASZUB and submarine ORP WILK, area: Baltic Sea,
 • December 1999 – in the international exercises POLISH PASSEX, together with: minehunter ORP MEWA, minesweeper ORP GOPŁO and NATO team MCM FORNORTH, area: Baltic Sea,
 • 08.05. – 22.05.2000 – in the international  maneuvers BLUE GAME 00, together with minehunter ORP MEWA and minesweeper ORP GOPŁO, area: Baltic Straits, Norwegian Sea,
 • 04.06. – 18.06.2000 – in the international exercises the  BALTOPS 00, together with: minehunter ORP MEWA and minesweeper ORP WIGRY, area: Baltic Sea,
 • September 2001 – in the international operation OPEN SPIRIT 01 (operation of destruction of an unexploded WW 1 & WW 2 munitions), together with minehunter ORP CZAJKA, area: Estonian coast (approaching to the Tallinn port),
 • October – November 2001 – together with: minehunters ORP CZAJKA, ORP FLAMING and minesweepers ORP WIGRY, ORP MIELNO, ORP RESKO and ORP DRUŻNO in checking the waters of the polygon  between Ustka and Wicko Morskie,
 • 05.06. – 20.06.2003 – in the international exercises BALTOPS 03, together with: minesweeper ORP WIGRY, frigate ORP GEN T KOŚCIUSZKO, submarine ORP SĘP and minelaying/transport ship ORP GNIEZNO, area: Baltic Sea,
 • 19.03.2004 – together with minesweepers ORP WIGRY, ORP WDZYDZE and rescue helicopter Mi-14 PS in search a pilot of the Su-22 plane, with which contact was lost in the area middle coast (finally the pilot was rescued by the helicopter crew),
 • 09.05. – 19.05.2005 – in the international exercises MCM SQNEX, together with minehunters ORP CZAJKA (flag ship), ORP FLAMING and minesweeper ORP GOPŁO, area Baltic Sea,  
 • 03.06. – 20.06.2005 – in the international exercises BALTOPS 05, together with minesweeper ORP GOPŁO and corvette ORP KASZUB, area: Baltic Sea,
 • 23.06.2006 – participation in the celebration of the 87th anniversary of the victory and independence of Estonia, area: Saaremaa Island,
 • 01.06. – 14.06.2007 – in the international exercises BALTOPS 07, together with minesweeper ORP ŚNIARDWY, submarine ORP KONDOR and two Mi-14 PŁ helicopters, region: Baltic Sea, 
 • October 2010 – in the national maneuvers Anakonda 10, area: Baltic Sea,
 • 06.09.2010 – hosting on the board of the ship godmother and also First Lady Mrs Anna Komorowska,
 • May 2011 – in the national exercises REKIN 11, area: Baltic Sea, 
 • September 2012 – in the national maneuvers ANAKONDA 12, area: Baltic Sea,
 • May 2014 – in the international exercises with two French minehunters FS L`AIGLE & FS CASSIOPEE, area: Baltic Sea,
 • 09.06. – 21.06.2014 in the international exercises  BALTOPS 14, together with: minesweepers ORP GOPŁO, ORP SARBSKO and ORP WICKO, minehunter ORP FLAMING (composed of SNMCMG 1 team) and submarine ORP SĘP, area: Baltic Sea,
 • February – March 2015 – together with minehunter ORP FLAMING in the operation of raising from the bottom of the Gulf of Gdansk 14 German exercises torpedoes, which were then delivered to land, from where they were transported to a training ground where they were detonated, 
 • 22.04.2015 – together with minehunter ORP FLAMING and minesweeper ORP GOPŁO in the operation of raising, towing and then destroying two lying on the bottom of the Gulf of Gdansk (in the area port Gdynia) German GC mines (nearly two tons of eplosives). 
 *     *     *
Dowódcy ORP ŚNIARDWY / ORP ŚNIARDWY commanders:
 • 28.12.1993 12.07.1996 por. mar. / sub.-lt. Robert Zieliński,
 • 12.07.1996 – 01.01.2002 – por. mar. / sub-lt. Krzysztof Rybak,
 • 01.01.2002 – 20.08.2003 – kpt. mar. / lt. Piotr Sikora,
 • 20.08.2003 01.12.2006 por. mar. / sub-lt. Robert Józefczak,
 • 01.12.2006 31.03.2014 kpt. mar. / lt/ Adrian Dzióbek,
 • 31.03.2014 – 02.08.2015 – kpt. mar. / lt. Rafał Miętkiewicz,
 • 14.09.2015 21.04.2016 por. mar. / sub-lt. Marcin Mortka,
 • 09.06.2016 – ? – kpt. mar. / lt. Łukasz Daszewski.
*     *     *

Jednostki projektu 207M, / Units project 207M:
 • ORP MAMRY (643) – numer budowy / yard number: 207M/1, położenie stępki / keel laid: 03.05.1989, wodowanie / launched: 20.09.1991, wcielenie do służby / commissioned: 25.09.1992, matka chrzestna / godmother: Pani / Mrs. Ewa Czajkowska,
 • ORP WIGRY (644) – numer budowy / yard number: 207M/2, położenie stępki / keel laid: 21.08.1990, wodowanie / launched: 28.09.1992, wcielenie do służby / commissioned: 14.05.1993, matka chrzestna / godmother: Pani / Mrs.Maria Buczma,
 • ORP ŚNIARDWY (645) – numer budowy / yard number: 207M/3, położenie stępki / keel laid: 12.09.1991, wodowanie / launched: 18.06.1993, wcielenie do służby / commissioned: 28.01.1994, matka chrzestna / godmother: Pani / Mrs. Anna Komorowska,
 • ORP WDZYDZE (646) – numer budowy / yard number: 207M/4, położenie stępki / keel laid: 07.07.1992, wodowanie / launched: 24.06.1994, wcielenie do służby / commissioned: 02.12.1994, matka chrzestna / godmother: Pani / Mrs. Halina Zalewska.
*     *     *

Dane techniczne / Technical data:
 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 216,61 ton / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 38.47 x 7.34 x 1.64 m, 
 • Kadłub / hull: 
  • materiał / material: laminat poliestrowo – szklany / polyester – glass laminate, 
  • przedziały wodoszczelne / watertight compartments: 9,
 • Napęd / propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 2 turbodoładowane 12 cylindrowe silniki diesla / 2 turbocharged 12 cylinders diesel engines: M401A każdy o mocy / each power 735 kW, 
  • 2 śruby w dyszach Kortha/ 2 propellers in Korth nozzles, 
 • Prędkość / Speed: 14,1 węzła / knots, 
 • Zasięg / Range: 1500 Mm /Sm, 
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment: 
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar: Sperry Marine BridgeMaster II, 
  • radiostacja HF / HF radio: RR 3907-02, 
  • odbiornik HF / HF receiver: EKD 514, EKD 315, 
  • radiostacja UKF/VHF / UKF, VHF radio: Rs 6115/2 Brzęczka,
  • stacja hydroakustyczna / hydro-acoustic station: SHL-100 Flaming A, SHL-200 Flaming B, 
 • Uzbrojenie / Armament: 
  • 1 x II zestaw artyleryjsko – rakietowy ZU-23-2MR Wróbel II kal. 23 mm + 2 wyrzutnie rakiet bliskiego zasięgu Grom / 1 x II artillery – rocket set ZU-23-2MR Wrobel II cal 23 mm + 2 short-range rocket launchers Grom, 
  • 2 tory minowe dla 6 min wz. 08/39 (OS) lub 24 min JaM / 2 mine tracks for 6 mines type 08/39 or 24 mines type JaM, 
  • morski małomagnetyczny trał kontaktowy / sea low magnetic contact sweep: MMTK-1M, 
  • małomagnetyczny trał akustyczny – low magnetic acoustic sweep: MTA-2,
  • trał elektromagnetyczny / electromagnetic sweep: TEM-PE-1M2, 
 • Załoga / Crew: 30 os / pers..
*     *     *

Bibliografia / Bibliography:

Poniżej zdjęcia ORP ŚNIARDWY (645) wykonane w Gdyni (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the ORP ŚNIARDWY (645) took in Gdynia (to enlarge click on the photo):

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz