sobota, 17 czerwca 2017

Z cyklu jednostki Polskiej Marynarki Wojennej ... cz. 12 - ORP WIGRY

ORP WIGRY (644) – trałowiec redowy projektu 207M zbudowany przez Stocznię Marynarki Wojennej w Gdyni, jako drugi z serii jednostek projektu 207M. Od momentu podniesienia bandery ORP WIGRY pełni służbę w ramach 13 Dywizjonu Trałowców, podporządkowanego wpierw 9 Flotylli Obrony Wybrzeża z bazą na Helu a następnie od lipca 2006 roku 8 Flotylli Obrony Wybrzeża z bazą w Świnoujściu. W ciągu 23 lat służby ORP WIGRY brał udział w następujących wydarzeniach:
 • 1998 r. – w krajowych ćwiczeniach REKIN 98, rejon: Południowy Bałtyk,
 • 07.06. – 17.06.1999 r. – w międzynarodowych ćwiczeniach BALTOPS 99, wraz z: ORP RESKO, ORP SARBSKO, ORP DRUŻNO, ORP MAMRY, ORP ŚNIARDWY, rejon: Morze Bałtyckie, 
 • 04.06. – 18.06.2000 r. – w międzynarodowych ćwiczeniach BALTOPS 00, wraz z: ORP MEWA i ORP ŚNIARDWY, rejon: Morze Bałtyckie,
 • 06.07 – 07.07.2000 r. – w  polsko – niemieckich ćwiczeniach sił przeciwminowych, wraz z: ORP CZAJKA, ORP GOPŁO, ORP GNIEWKO i zbiornikowcem Z-8, rejon: Zatoka Kilońska (Bałtyk),
 • październik – listopad 2001 r. – wraz z ORP CZAJKA, ORP FLAMING, ORP ŚNIARDWY, ORP MIELNO, ORP RESKO i ORP DRUŻNO w sprawdzeniu wód poligonu pomiędzy Ustką a Wickiem Morskim,
 • 01.09.2002 r. – w obchodach 63 rocznicy napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, okręt cumował w porcie rybackim w Pucku,
 • 05.06. – 20.06.2003 r. – w międzynarodowych ćwiczeniach BALTOPS 03, wraz z: ORP  ORP ŚNIARDWY, ORP GEN T KOŚCIUSZKO, ORP SĘP i ORP GNIEZNO, rejon: Morze Bałtyckie, 
 • 19.03.2004 r. – wraz z ORP ŚNIARDWY i ORP WDZYDZE oraz śmigłowcem ratowniczym Mi-14 PS w akcji poszukiwania pilota samolotu Su-22, z którym to utracono kontakt w rejonie środkowego wybrzeża (w ostateczności pilot został uratowany przez załogę śmigłowca),
 • 01.06. – 14.06.2007 r. – w międzynarodowych ćwiczeniach BALTOPS 07, wraz z ORP  ORP ŚNIARDWY, rejon: Morze Bałtyckie,
 • wrzesień 2008 r. – w krajowych manewrach Anakonda 08, rejon: Morze Bałtyckie, 
 • 14.11. – 17.11.2005 r. – w międzynarodowych ćwiczeniach POLISH PASSEX, wraz z ORP FLAMING, ORP MEWA, ORP GOPŁO oraz z goszczącym w Gdyni zespołem SNMCMG 1, rejon: Morze Bałtyckie, 
 • 19.03.2015 r. – w asystowaniu ORP FLAMING podczas operacji podniesienia a następnie zniszczenia niemieckiej miny (blisko tona ładunku wybuchowego), która zalegała w mule w odległości 10 metrów od falochronu portu w Gdyni,
 • 05.06. – 21.06.2015 r. – w międzynarodowych ćwiczeniach BALTOPS 15, wraz z: ORP MAMRY, ORP RESKO, ORP BUKOWO, ORP DĄBIE, ORP KONDOR, ORP GNIEZNO, ORP LUBLIN i ORP MEWA (w składzie zespołu SNMCMG 1),
 • 25.02. – 10.03.2017 r.  – w międzynarodowych ćwiczeniach SQUADEX 17, rejon: Zatoka Kilońska, Cieśniny Duńskie, wizytowano następujące porty: Kilonia (Niemcy) i Kopenhaga (Dania).
Poza w/w wydarzeniami w kwietniu 2002 roku (w podsumowaniu roku szkoleniowego 2001) okręt zdobył tytuł najlepszej jednostki 9 Flotylli Obrony Wybrzeża w grupie okrętów bojowych do 400 t. wyporności.

ORP WIGRY (644) – coastal minesweeper project 207M built by Naval Shipyard in Gdynia, as the second in the series of units project 207M. Since the flag was raised, ORP WIGRY has served in the 13th Minesweeper Squadron, first subordinate to the 9th Coastal Defense Flotilla with base in Hel and then from July 2006 in the 8th Coastal Defense Flotilla with base in Swinoujscie. During 23 years of service ORP WIGRY took part in the following events:
 • 1998 – in the domestic exercises REKIN 98, area: Southern Baltic,
 • 07.06. – 17.06.1999 – in the international exercises BALTOPS 99, together with: ORP RESKO, ORP SARBSKO, ORP DRUŻNO, ORP MAMRY, ORP ŚNIARDWY, area: Baltic Sea, 
 • 04.06. – 16.06.2000 – in the maneuvers BALTOPS 00, together with: ORP MEWA & ORP ŚNIARDWY, area: Baltic Sea,
 • 06.07. 07.07.2000 – in the Polish-German minecounter measures forces exercises, together with: ORP CZAJKA, ORP GOPŁO, ORP GNIEWKO & tanker Z-8, area: Gulf of Kiel,
 • October – November 2001 – together with ORP CZAJKA, ORP FLAMING, ORP ŚNIARDWY, ORP MIELNO, ORP RESKO and ORP DRUŻNO in checking the waters of the polygon  between Ustka and Wicko Morskie,
 • 01.09.2002 in celebrations of the 63rd anniversary of Nazi Germany assault on Poland, the ship was moored at the fishing port in Puck,
 • 14.11. – 17.11.2005 – in the international exercises POLISH PASSEX, together with: ORP FLAMING, ORP MEWA & ORP GOPŁO and with the hosts in Gdynia SNMCMG 1 team, region: Baltic Sea,
 • 05.06. 20.06.2003 in the international exercises BALTOPS 03, together with: ORP ŚNIARDWY, ORP GEN T KOŚCIUSZKO, ORP SĘP & ORP GNIEZNO, area: Baltic Sea,
 • 19.03.2004 together witch ORP ŚNIARDWY & ORP WDZYDZE and rescue helicopter Mi-14 PS in search a pilot of the Su-22 plane, with which contact was lost in the area: middle coast (finally the pilot was rescued by the helicopter crew),
 • 01.06. 14.06.2007 in the international exercises BALTOPS 07, together with ORP SNIARDWY, region: Baltic Sea,
 • September 2008 in the domestic maneuvers Anakonda 08, area: Baltic Sea,
 • 19.03.2015 – in assiting ORP FLAMING during the operation of raising and then destroying the German mine (near the ton of explosive charge), which lay in the mud 10 meters from the breakwater of the port of Gdynia,
 • 05.06. – 21.06.2015 – in the international exercises BALTOPS 15, together with: ORP MAMRY, ORP RESKO, ORP BUKOWO, ORP DĄBIE, ORP KONDOR, ORP GNIEZNO, ORP LUBLIN & ORP MEWA (composed of SNMCMG 1 team), area: Baltic Sea,
 • 25.02. – 10.03.2017 – in the international exercises SQUADEX 17, area: Gulf of Kiel, Danish Straits, visited following ports: Kiel (Germany), Copenhagen (Danmark).
Apart from the above mentioned events in April 2002 (in the summary of the 2001 training year) she won the title of the best unit of the 9th Coast Defense Flotilla in the group of combat units up to 400 tons of displacement.

Dowódcy ORP WIGRY / ORP WIGRY commanders:
 • 14.05.1993 – 01.09.1997 – por. mar. / sub.-lt. Piotr Smolarski,
 • 01.09.1997 – 20.07.2001 – por. mar. / sub.-lt. Włodimierz Kułagin,
 • 20.07.2001 – 15.07.2003 – kpt. mar. / lt. - Jarosław Przybyła,
 • 15.07.2003 – 01.07.2004 – kpt. mar. / lt. Dariusz Kozłowski,
 • 01.07.2004 – 30.11.2011 – por. mar. / sub.-lt. Marian Knaś,
 • 01.12.2011 – 24.10.2016 – kpt. mar. / lt. Bartosz Brol,
 • 08.12.2016 – ? – kpt. mar. / lt. Michał Narłowski.

Jednostki projektu 207M, / Units project 207M:
 • ORP MAMRY (643) – numer budowy / yard number: 207M/1, położenie stępki / keel laid: 03.05.1989, wodowanie / launched: 20.09.1991, wcielenie do służby / commissioned: 25.09.1992, matka chrzestna / godmother: Pani / Mrs. Ewa Czajkowska,
 • ORP WIGRY (644) – numer budowy / yard number: 207M/2, położenie stępki / keel laid: 21.08.1990, wodowanie / launched: 28.09.1992, wcielenie do służby / commissioned: 14.05.1993, matka chrzestna / godmother: Pani / Mrs.Maria Buczma,
 • ORP ŚNIARDWY (645) – numer budowy / yard number: 207M/3, położenie stępki / keel laid: 12.09.1991, wodowanie / launched: 18.06.1993, wcielenie do służby / commissioned: 28.01.1994, matka chrzestna / godmother: Pani / Mrs. Anna Komorowska,
 • ORP WDZYDZE (646) – numer budowy / yard number: 207M/4, położenie stępki / keel laid: 07.07.1992, wodowanie / launched: 24.06.1994, wcielenie do służby / commissioned: 02.12.1994, matka chrzestna / godmother: Pani / Mrs. Halina Zalewska.

 Dane techniczne / Technical data:
 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 216,6 tony / tons, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 38.47 x 7.34 x 1.64 m, 
 • Kadłub / hull: 
  • materiał / material: laminat poliestrowo – szklany / polyester – glass laminate, 
  • przedziały wodoszczelne / watertight compartments: 9,
 • Napęd / propulsion: spalinowy / diesel, 
  • 2 turbodoładowane 12 cylindrowe silniki diesla / 2 turbocharged 12 cylinders diesel engines: M401A każdy o mocy / each power 735 kW, 
  • 2 śruby w dyszach Kortha/ 2 propellers in Korth nozzles, 
 • Prędkość / Speed: 14,1 węzła / knots, 
 • Zasięg / Range: 1500 Mm /Sm, 
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment: 
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar: Sperry Marine BridgeMaster II, 
  • radiostacja HF / HF radio: RR 3907-02, 
  • odbiornik HF / HF receiver: EKD 514, EKD 315, 
  • radiostacja UKF/VHF / UKF, VHF radio: Rs 6115/2 Brzęczka,
  • stacja hydroakustyczna / hydro-acoustic station: SHL-100 Flaming A, SHL-200 Flaming B, 
 • Uzbrojenie / Armament: 
  • 1 x II zestaw artyleryjsko – rakietowy ZU-23-2MR Wróbel II kal. 23 mm + 2 wyrzutnie rakiet bliskiego zasięgu Grom / 1 x II artillery – rocket set ZU-23-2MR Wrobel II cal 23 mm + 2 short-range rocket launchers Grom, 
  • 2 tory minowe dla 6 min wz. 08/39 (OS) lub 24 min JaM / 2 mine tracks for 6 mines type 08/39 or 24 mines type JaM, 
  • morski małomagnetyczny trał kontaktowy / sea low magnetic contact sweep: MMTK-1M, 
  • małomagnetyczny trał akustyczny – low magnetic acoustic sweep: MTA-2,
  • trał elektromagnetyczny / electromagnetic sweep: TEM-PE-1M2, 
 • Załoga / Crew: 30 os / pers..

Bibliografia / Bibliography:

Poniżej zdjęcia ORP WIGRY (646) wykonane w Gdyni (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the ORP WIGRY (646) took in Gdynia (to enlarge click on the photo):

Poniżej zdjęcia ORP WIGRY (646) wykonane w Kilonii w czerwcu 2015 r. (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the ORP WIGRY (646) took in Kiel in June 2015 (to enlarge click on the photo):
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz