środa, 6 grudnia 2017

Z cyklu "Z życia Polskiej Marynarki Wojennej" ... cz. 3 - Podniesienie bandery na ORP KORMORAN


Jak co roku na dzień 28 listopada przypada święto utworzenia Polskiej Marynarki Wojennej, powołanej do życia w 1918 roku rozkazem Marszałka Józefa Piłsudskiego (opublikowany w Monitorze Polskim, Nr 217 z dnia 30 listopada 1918 r.). W odróżnieniu jednak od poprzednich rocznic tegoroczne święto miało podwójny wymiar, bowiem obok obchodów 99-lecia utworzenia PMW tego dnia po raz pierwszy od prawie 23 lat !!! podniesiono banderę na nowym – budowanym od podstaw, nie darowanym za symbolicznego dolara lub koronę albo odziedziczonego w spadku po dawnym „bracie” – okręcie – niszczycielu min projektu 258 ORP KORMORAN (numer burtowy 601).

Ta nowoczesna jednostka będąca owocem współpracy polskich projektantów, stoczniowców (Remontowa Shipbuilding), naukowców (Politechnika Gdańska, Centrum Techniki Morskiej) i oczywiście marynarzy, wprowadza naszą marynarkę w XXI wiek. W chwili obecnej ORP KORMORAN to nie tylko najnowocześniejszy na świecie niszczyciel min lecz także jeden z największych okrętów tego typu, dzięki czemu będzie on zdolny do realizacji powierzonych mu zadań zarówno w ramach naszej marynarki jak i stałych zespołów przeciwminowych NATO. Zanim jednak do tego dojdzie dowodzony przez kmdr ppor. Michała Dziugana okręt, jak i jego załogę czekają tygodnie ćwiczeń i egzaminów, które mają za zadanie potwierdzić gotowość do służby - ich zaliczenia oczywiście na najwyższą możliwą notę z całego serca dowódcy i jego załodze życzę.

Cała ceremonia, którą zaszczycił swoją obecnością Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz została przeprowadzona w ogólnodostępnym miejscu tj. nadbrzeżu Pomorskim w Gdyni a do udziału w niej zaproszono ludność Trójmiasta. Warto też zauważyć mającą miejsce symboliczną zmianę warty, bowiem ORP KORMORAN oprócz ORP KONTRADMIRAŁ XAWERY CZERNICKI, ORP BAŁTYK, ORP MAMRY i ORP WODNIK, towarzyszył też niszczyciel min projektu 206FM ORP MEWA, którego ma on zastąpić w służbie.

*     *     *

As every year, on November 28, is the celebration of the creation of the Polish Navy, brought to life in 1918, by the order of Marshal Józef Piłsudski (published in the Polish Monitor, No. 217 from November 30, 1918). However, unlike previous anniversaries, this year's celebration had a double dimension, because next to the celebrations of the 99th anniversary of the establishment of the Polish Navy, on this day for the first time in almost 23 years !!! was raised the flag on a new - built from scratch, not donated for a symbolic dollar or a crown, not inherited from the former "brother" - ship – minehunter project 258 ORP KORMORAN (pennant number 601).

This modern unit being the result of cooperation between Polish designers, shipyard workers (Remontowa Shipbuilding), scientists (Gdansk University of Technology, Marine Technology Center) and, of course sailors, introduces our navy in the 21st century. At present, ORP KORMORAN is not only the most modern minehunter in the world but also one of the largest ships of this type, thanks to which it will be able to carry out the tasks for our navy and Standing NATO Mine Countermeasures groups. Before that happens commanded by lt. cmdr. Michał Dziugan ship and his crew are waiting weeks of exercises and exams, which are to confirm readiness for service - of course, to pass them on the biggest note I wish the commander and his team with all my heart.

The whole ceremony, which was honored by the presence of the Minister of National Defense, Antoni Macierewicz, was carried out in a public place - the Pomeranian quay in Gdynia, and the people of the Tri-City were invited to participate in it. It is also worth noting the symbolic change of the guard, because ORP KORMORAN, apart from ORP KONTRADMIRAŁ XAWERY CZERNICKI, ORP BAŁTYK, ORP MAMRY and ORP WODNIK, was also accompanied by the minehunter project the 206FM - ORP MEWA, which he is to replace in service.

*     *     *

Poniżej: relacja z uroczystości (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / Below: report from the ceremony (to enlarge click on the photo):

I.) Bohater dnia ORP KORMORAN (601). / Hero of the day ORP KORMORAN (601).
(za te kilka chwil na pokładzie tej niesamowitej jednostki dziękuję bardzo  dowódcy 13 Dywizjonu Trałowców  kmdr.por. Piotrowi Sikorze / I would like to thank commander of the 13th Minesweeper Squadron cmdr. Piotr Sikora for the few moments on board this amanzig unit)

II.) Goście z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża: / Guests from the 8th Costal Defence Flotilla:

IIa.) Niszczyciel min ORP MEWA (621), który zostanie zastąpiony przez ORP KORMORAN. / Minehunter ORP MEWA (621), which will be replace by ORP KORMORAN.


IIb.) Okręt wsparcia ORP KONTRADMIRAŁ XAWERY CZERNICKI (511). / Support ship ORP KONTRADMIRAŁ XAWERY CZERNICKI (511).


IIc.) Trałowiec ORP MAMRY (643). / Minesweeper ORP MAMRY (643).
III.) Goście z 3 Flotylli Obrony Wybrzeża: / Guests from the 3rd Costal Defence Flotilla:

IIIa.) Zbiornikowiec ORP BAŁTYK (Z-1). / Fleet tanker ORP BAŁTYK (Z-1).IIIb.) Okręt szkolny ORP WODNIK (251). / School ship ORP WODNIK (251).


IIIc.) Goszczący przez chwilę holownik H-8. / Hosting for a moment tug H-8.IV.) Patrol z 13 Dywizjonu Trałowców w akcji / Patrol from the 13th Minesweeper Squadron in action.V.) Ceremonia podniesienia bandery. / Ceremony of raising the flag.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz