sobota, 16 czerwca 2018

Z cyklu muzea morskie/jednostki muzealne ... cz. 3 - WOLTMANWOLTMAN (IMO ---, MMSI: 211425130, Sygnał wywoławczy: DJJU, bandera: Niemcy) – holownik parowy zbudowany w 1904 roku przez niemiecką stocznię Braci Sachsenberg w Rosslau nad Łabą na zamówienie Zarządu Portu Hamburg, w szeregach którego miał zastąpić w służbie holownik o tej samej nazwie. Przez większą część swojej kariery, holownik wspomagał jednostki inżynieryjne dbające o stan szlaku wodnego na dolnym odcinku Łaby oraz w jej ujściu. W 1976 roku operujący w ramach Zarządu Żeglugi oraz Dróg Wodnych w Cuxhafen WOLTMAN ze względu na koszty jego użytkowania został wycofany ze służby i wystawiony na sprzedaż. Sprzedany do Holandii, w krótkim czasie kilkakrotnie zmieniał swoich właścicieli. W kwietniu 1984 roku WOLTMAN powrócił do Niemiec, będąc własnością Muzeum Portu Kappeln, które skierowało go na remont do położonej w Hamburgu stoczni Buschamnn & Sohns. Do służby w charakterze pływającej jednostki muzealnej holownik powrócił 12 stycznia 1994 roku. W tym samym roku w celu przywrócenia holownikowi jego stanu z 1904 roku oraz jego dalszego utrzymania zostało zawiązane stowarzyszenie „Forderverain Schleppdampfer Woltman e. V.”. W latach 1997 – 2004 WOLTMAN przeszedł gruntowny remont oraz renowację, po którym otrzymał świadectwo klasyfikacyjne towarzystwa Germanischer Lloyd.
Historia budowy:
 • stoczniowy numer budowy: 528,
 • data zdania: 1904,
 • koszt budowy: 84,850 RM

*     *     *

WOLTMAN (IMO ---, MMSI: 211425130, call sign: DJJU, flag: Germany) – a steam tug built in 1904 by the German shipyard Sachsenberg Brothers in Rosslau on the Elbe on the order of the Shipping and Port Deputation Hamburg as a replacement for another tug of the same name. For most of his career the tugboat supported engineering units that take care of the state of the waterway on the lower Elbe and its estuary. In 1976, operating as a part of the Water and Shipping Authority Cuxhavern WOLTMAN, due to the cost of its use, was withdrawn from service and put up for sale. Sold to the Netherlands, where he changed his owners in a short time several times. In April 1984, WOLTMAN returned to Germany, being the property of Museum Harbor Kappeln, which directed him to renovation to the Bushmann & Sohns Shipyard in Hamburg. The tug returned to serve as a floating museum unit on January 12, 1994. In the same year, in order to restore the tug to his state from 1904 and its further maintenance, was established the association „Forderverain Schleppdampfer Woltman e. V.”. In the years 1997 – 2004, WOLTMAN underwent a major refurbishment and renovation, after which he received the classification certificate of the Germanischer Lloyd Society.
Build history:
 • yard number: 528,
 • delivery date: 1904,
 • build cost: 84.850 EM.
*     *     *

Dane techniczne / Technical data:
 • Wyporność / Displacement: 189 BRT / --- DWT, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 22,24 x 5,54 x 2,40 m,
 • Kadłub / Hull: 
  • materiał / typ / material / type: stal / pojedynczy / steel / single hull,
  • grodzie poprzednie / transverse bulkheads: 4,
  • przedziały wodoszczelne / watertight compartments: 5,
 • Napęd / Propulsion: parowy / steam, 
  • 1 podwójnej ekspansji maszyna parowa / 1 double-expansions-steam engine – o łącznej mocy / with total 268 KM /HP przy / at 147 RPM,,
  • śruba / propeller: 1,
  • ster / ruder: 1,
 • Prędkość / Speed: 10,0 węzłów / knots,

*     *     *

Bibliografia / Bibliography:*     *     *

Poniżej zdjęcia holownika WOLTMAN, Hamburg, lata 2013 2018  / Belowa photos of WOLTMAN, Hamburg, years 2013 – 2018 (to enlarge click on the photo).
 Poniżej zdjęcie tablicy z informacjami oraz rysunkiem holownika WOLTMAN, Museumhafen - Oevelgoenne, Hamburg  / Below a photo of the table with information and drawing tug WOLTMAN, Museumhafen - Oevelgoenne, Hamburg (to enlarge click on the photo).
czwartek, 14 czerwca 2018

Z cyklu flota Polskiej Żeglugi Bałtyckiej ... cz. 10 - WILANÓW ex KRONPRINS CARL GUSTAFm/f WILANÓW ex KRONPRINS CARL GUSTAF (IMO: 6606234, MMSI: ---, call sign: ---, bandera: Polska, port macierzysty: Kołobrzeg) prom pasażersko – samochodowy zbudowany przez niemiecką stocznię Werft Nobiskrug GmbH z Rendsburga na zamówienie szwedzkiego armatora Bonnierföretagen Ab (Lion Ferry) jako KRONPRINS CARL GUSTAF. W marcu 1975 roku zakupiony przez polskiego armatora Polskie Linie Oceaniczne z Gdyni, który po zmianie nazwy na WILANÓW (ceremonia nadania imienia odbyła się w dniu 30 czerwca, zaś matką chrzestną promu została Pani Wanda Boniecka Malesa), wprowadził go na linię Świnoujście – Ystad. Pierwszymi dowódcami promu (pracującymi w systemie zmianowym) byli: kpt. Krzysztof Meissner i kpt. Bolesław Rakowski. W dniu 31 marca 1977 roku w wyniku reorganizacji floty, co związane było z utworzeniem Polskiej Żeglugi Bałtyckiej z siedzibą w Kołobrzegu, WILANÓW tak jak i inne promy trafił pod jej skrzydła. W tym samym roku prom rozpoczął trwającą do 1979 roku pracę na linii Świnoujście – Kopenhaga / Rønne / Ystad. Od 1979 roku aż do sprzedaży w 1997 roku WILANÓW pływał na następujących liniach: Świnoujście – Kopenhaga, Świnoujście – Kopenhaga – Travemünde, Gdynia – Oxelösund / Nynäshamn. W kwietniu 1997 roku  sprzedany chorwackiemu armatorowi SEM Maritime Company (SMC, Blue Line) ze Splitu, który przemianował go na SPLIT 1700. W barwach nowego armatora prom obsługiwał następujące połączenia: Split – Ancona i Vis- Hvar – Ancona. W październiku 2010 roku sprzedany na złom do indyjskiej stoczni złomowej w Alangu. Na miejsce złomowania dawny WILANÓW dotarł w dniu 2 grudnia zaś osiem dni później (10 grudnia) został wprowadzony na brzeg, celem przeprowadzenia prac rozbiórkowych. Z ważniejszych wydarzeń z życia promu warto wspomnieć o:
 • 05.07.1977 – kolizji w porcie Świnoujście z cumującym przy nabrzeżu Władysława IV jachtem s/y ZEW MORZA, w wyniku której ten doznał rozległych uszkodzeń,
 • 12.1981 wejściu na mieliznę u wybrzeży Szwecji, z której to w dniach 10 13 grudnia został ściągnięty przy pomocy holowników KORAL, TAJFUN i ROSOMAK,
 • 1989 udziale w filmie „Ostatni Prom” reżyserii Pana Waldemara Krzystka, w którym WILANÓW zagrał rolę tytułowego promu kierującego się w przededniu ogłoszenia Stanu Wojennego do portu w Hamburgu,
 • 1991 przeprowadzonej w Gdańskiej Stoczni Remontowej przebudowie i modernizacji,
 • 03.1994 kolizji na wodach Sundu z duńskim trawlerem rybackim SKAWBOEN, który zakleszczony na dziobnicy promu dotarł wraz z nim do Kopenhagi.
Krótka historia budowy:
 • Numer budowy: 646,
 • Wodowanie: 26.01.1966,
 • Zdanie: 12.05.1966.
*      *      *

m/f WILANÓW ex KRONPRINS CARL GUSTAF (IMO: 6606234, MMSI: ---, call sign: ---, flag: Poland, port of registry: Kołobrzeg) passenger and car ferry built by the German shipyard Werft Nobiskrug GmbH from Rendsburg on order Swedish shipowner Bonnierföretagen Ab (Lion Ferry) as KRONPRINS CARL GUSTAF. In March 1975, purchased by the Polish shipowner Polskie Linie Oceaniczne – PLO (Polish Ocean Linies) from Gdynia, which after changing its name to WILANÓW (the ceremony of giving the name took place on 30 June, and the godmother of the ferry was Mrs. Wanda Boniecka Malesa), introduced it to the Swinoujście – Ystad route. The first commanders of the ferry (working in shift system) were Cpt. Krzysztof Meissner and Cpt. Bolesław Rakowski. On March 31, 1977 as a result of the reorganization of the fleet, which was related with the establishment of the Polska Żegluga Bałtycka (Polferries) company based in Kołobrzeg, WILANÓW like other ferries, came under its wings. In the same year, the ferry began operating until 1979, on the Świnoujście – Copenhagen / Rønne / Ystad line. From 1979 until the sale in 1997 WILANÓW sailed on the following routes: Świnoujście – Copenhagen, Świnoujście – Copenhagen – Travemünde, Gdynia – Oxelösund / Nynäshamn. In April 1997, the ferry was sold to the Croatian shipowner SEM Maritime Company (SMC, Blue Line), from Split, which changed its name to SPLIT 1700. In the colors of the new owner, the ferry operated on the following routes: Split – Ancona and Vis – Hvar – Ancona. In October 2010 sold for scrap to the Indian shipyard in Alang. On place the former WILANÓW arrived on December 2, and eight days later (December 10), it was put ashore to carry out the demolition works. Of the more important events in the life of the ferry, it is worth mentioning:
 • 05.07.1977 – a collison in the port of Świnoujście with a moored at the Władysława IV quay yacht s/y ZEW MORZA, as a result of which he suffered extensive damage,
 • 12.1981 grounding off the coast of Sweden, from which on December 10 - 13 it was brought with the help of tugs: KORAL, TAJFUN & ROSMAK,
 • 1989 – participation in the movie „Last Ferry”, directed by Mr. Waldemar Krzystek, in which WILANOW played the role of the title ferry headed on the eve of the announcement of Martial Law in Poland to the port of Hamburg.
 • 1991 reconstruction and modernization carried out at the Gdańsk Ship Repair Yard,
 • 03.1994 collision in the waters of Sund with the Danish fishing trawler SKAWBOEN, which stuck on the ferry`s bow, reached  Copenhagen with him.
A short history of build:
 • Yard number: 646, 
 • Launch date: 26.01.1966, 
 • Delivery date: 12.05.1966.

*      *      *

Zatrudniony na linach / Employed on the routes:
 • Halmstad – Kopenhaga / Copenhagen – Travemünde (14.05.1966 – 12.1966),
 • Helsingborg – Kopenhaga / Copenhagen – Travemünde (09.01.1967 – 21.01.1969),
 • Malmö – Travemünde (22.01.1969 – 1975),
 • Świnoujście – Ystad (1975 – 1977),
 • Świnoujście – Kopenhaga (Copenhagen) / Rønne / Ystad,
 • Świnoujście – Kopenhagen / Copenhagen,
 • Świnoujście – Kopenhaga / Copenhagen – Travemünde,
 • Gdynia – Oxelösund / Nynäshamn,
 • Split – Ankona / Ancona (06.1997 – 04.2010),
 • Vis – Hvar – Ankona / Ancona (1999 – 04.2010).

*      *      *

Armatorzy, operatorzy, czarterujący / Shipowners / operators, charterers:
 • Bonnierföretagen Ab (Lion Ferry), Halmstad, Szwecja / Sweden (12.05.1966 – 1971),
 • Operator: Trave Line og Lion Ferry (09.01.1967 – 21.01.1969),
 • Czarter / Charter: SJ (Statens Järnvägar), Szwecja / Sweden (22.01.1969 – 1972),
 • Lion Ferry Ab, Halmstad, Szwecja / Sweden (1971 – 04.1975),
 • Czarter / Charter: Rederi AB Öresund, Malmö, Szwecja / Sweden (1972 – 1975),
 • Polskie Linie Oceaniczne – PLO (Polish Ocean Lines), Gdynia, Polska / Poland (04.1975 – 1977),
 • Polska Żegluga Bałtycka (Polferries), Kołobrzeg, Polska / Poland (1977 – 04.1997),
 • SEM Maritime Company (SMC, Blue Line), Split, Chorwacja / Croatia (04.1997 – 10.2010).

*      *      *
Siostrzane Jednostki / Sister units:
 • TIAN KUN ex ORIENT STAR ex IONIAN STAR ex LEIF EIRIKSSON ex PRINS BERTIL (IMO: 6408163) – numer budowy / yard numer: 635, wodowanie / launched: 14.01.1964, zdanie / delivery: 20.04.1964, los / fate: złomowany w 2001 r. / scrapped in 2001,
 • SCUTARI IV ex EUROFAS ex AULONA ex CALYPSO II ex LUCINDA ex CEFALONIAN SKY ex EUROPRINCES ex CALYPSO ex WAWEL ex GUSTAV VASA (IMO: 6507490) – numer budowy / yard numer: 641, wodowanie / launched: ---, zdanie / delivery: 10.04.1965, los / fate: złomowany w 01.12.2004 r. w Aliadze (Turcja) / scrapped in Aliaga (Turkey) 01.12.2004,
 • TIAN PENG ex FARAH I ex FARAH ex MUNSTER (IMO: 6812522) – numer budowy / yard numer: 657, wodowanie / launched: 25.01.1968, zdanie / delivery: 03.05.1968, los / fate: złomowany w 2001 r. / scrapped in 2001,
 • DERIN DENIZ ex HAPPY DOLPHIN ex SPIRIT OF INDEPENDENCE ex CARIBIA VIVA ex CORSICA VIVA I ex DOMINICAN VIVA ex CORSICA VIVA ex INNISFALLEN (IMO: 6905446) – numer budowy / yard numer: 660, wodowanie / launched: 07.12.1968, zdanie / delivery: 28.03.1969, los / fate: złomowany w Alangu (Indie) 17.10.2004 r. / scrapped in Alang (India) 17.10.2004.

*      *      *

Dane techniczne / technical data:
 • Wyporność / Tonnage: GT: 6.474 t, DWT: 1.118 t., 
 • Wymiary ( d x sz x z) Dimensions (l x b d): 110,20 x  17,63 x 4,37 m, 
 • Kadłub / Hull:  
  • typ / type: jednoposzyciowy / single hull, 
  • materiał kadłuba / hull material: steel,  
 • Napęd / Propulsion:  
  • 4 x silniki diesla / 4 diesel engines: MAN V9V 30/45, łączna moc / total power: 8.385 kW kW,  
  • śruby / propellers: 2,  
 • Prędkość / Speed: 21,5 węzła/ knots,  
 • Przestrzeń ładunkowa / Cargo area: 
  • długość linii ładunkowych / ro/ro lanes ?,  
  • pojemność ładunkowa / cargo capacity:  
   • auta / cars: 154,  
   • naczepy / trailers: 24,  
 • Pasażerowie / Passengers: 900 os. / pers. 
 • Załoga / Crew: --- os. / pers.

*      *      *

Bibiliografia / Bibiliography

*      *      *

Poniżej zdjęcie m/f KRONPRINS CARL GUSTAF autorstwa Schifffotos Jansen, Hamburg, kolekcja Pana Andrzeja Patro (aby powiększyć kliknij na zdjęcie ) / Below photo m/f KRONPRINS CARL GUSTAF made by Schifffotos Jansen, Hamburg, a collection of Mr. Andrzej Patro (to enlarge, click on the photo):


Poniżej zdjęcie m/f KRONPRINS CARL GUSTAF, materiały prasowe, kolekcja Pana Andrzeja Patro (aby powiększyć kliknij na zdjęcie ) / Below photo m/f KRONPRINS CARL GUSTAF, press materials, a collection of Mr. Andrzej Patro (to enlarge, click on the photo):


Poniżej zdjęcie m/f WILANÓW autorstwa Pana Clausa Rothe, kolekcja Pana Andrzeja Patro (aby powiększyć kliknij na zdjęcie ) / Below photo m/f WILANÓW made by Mr. Claus Rothe, a collection of Mr. Andrzej Patro (to enlarge, click on the photo):


Poniżej zdjęcie m/f WILANÓW autorstwa Pana Ralfa Gierke, kolekcja Pana Andrzeja Patro (aby powiększyć kliknij na zdjęcie ) / Below photo m/f WILANÓW made by Mr. Ralf Gierke, a collection of Mr. Andrzej Patro (to enlarge, click on the photo):


Poniżej zdjęcie m/f WILANÓW, 1990 r., autorstwa Pana Waldemara Danielewicza, kolekcja Pana Andrzeja Patro (aby powiększyć kliknij na zdjęcie ) / Below photo m/f WILANÓW, 1990, made by Mr. Waldemar Danielewicz, a collection of Mr. Andrzej Patro (to enlarge, click on the photo):


Poniżej zdjęcie m/f WILANÓW po przebudowie w 1991 r., autorstwa Pana Andrzeja Patro (aby powiększyć kliknij na zdjęcie ) / Below photo m/f WILANÓW after rebuild in 1991, made by Mr. Andrzej Patro (to enlarge, click on the photo):


Poniżej pocztówka m/f WILANÓW, zdjęcie autorstwa Pana J. Uklejewskiego, wydawca: Krajowa Agencja Wydawnicza, kolekcja Pana Andrzeja Patro (aby powiększyć kliknij na zdjęcie ) / Below a postcard of m/f WILANÓW, photo made by Mr. J. Uklejewski, editor: Krajowa Agencja Wydawnicza, a collection of Mr. Andrzej Patro (to enlarge, click on the photo):Poniżej pocztówka m/f WILANÓW, zdjęcie autorstwa Pana Stefana Markiewicza, wydawca: Centralna Agencja Fotograficzna, kolekcja Pana Andrzeja Patro (aby powiększyć kliknij na zdjęcie ) / Below a postcard of m/f WILANÓW, photo made by Mr. Stefan Markiewicz, editor: Centralna Agencja Fotograficzna, a collection of Mr. Andrzej Patro (to enlarge, click on the photo):Poniżej pocztówka m/f WILANÓW, zdjęcie autorstwa Pana M. Jasieckiego, wydawca: Krajowa Agencja Wydawnicza, kolekcja Pana Andrzeja Patro (aby powiększyć kliknij na zdjęcie ) / Below a postcard of m/f WILANÓW, photo made by Mr. M. Jasiecki, editor: Krajowa Agencja Wydawnicza, a collection of Mr. Andrzej Patro (to enlarge, click on the photo):Poniżej pocztówka m/f WILANÓW, akwarela autorstwa Pana Adama Werki, wydawca: Krajowa Agencja Wydawnicza, kolekcja Pana Andrzeja Patro (aby powiększyć kliknij na zdjęcie ) / Below a postcard of m/f WILANÓW, watercolor made by Mr. Adam Werka, editor: Krajowa Agencja Wydawnicza, a collection of Mr. Andrzej Patro (to enlarge, click on the photo):