sobota, 16 grudnia 2017

Z cyklu jednostki Polskiej Marynarki Wojennej ... cz. 19 - ORP GARDNO (631)


ORP GARDNO (631) – trałowiec redowy projektu 207P zbudowany przez Stocznię Marynarki Wojennej w Gdyni, jako pierwszy z serii. Po podniesieniu bandery ORP GARDNO trafił do 13 Dywizjonu Trałowców z którego w połowie lat 80-tych został przeniesiony do 12 Dywizjonu Trałowców podporządkowanego 8 Flotylli Obrony Wybrzeża z bazą w Świnoujściu. Z ważniejszych wydarzeń w trakcie ponad 33 letniej służby warto wspomnieć o udziale:
 • czerwiec 1998 r. – w międzynarodowych manewrach BALTOPS 1998 wraz z: okrętem podwodnym ORP ORZEŁ, korwetą ORP KASZUB, małymi okrętami rakietowymi ORP ROLNIK, ORP PIORUN, ORP GROM, trałowcami ORP MIELNO, ORP WICKO, ORP HAŃCZA, okrętem transportowo - minowym ORP TORUŃ, okrętem rozpoznania radioelektronicznego ORP HYDROGRAF oraz okrętem ratowniczym ORP PIAST, rejon: Morze Bałtyckie,
 • 16 maj – 26 maj 2000 r. – w międzynarodowych ćwiczeniach sił przeciwminowych BALTICA 2000, wraz z jednostkami z Niemiec i Francji, rejon: Zatoka Pomorska i Meklenburska,
 • wrzesień 2000 r. – w międzynarodowym ćwiczeniu OPEN SPIRIT 2000, rejon: Zatoka Ryska,
 • 23 październik – 28 październik 2000 r. - w międzynarodowych ćwiczeniach BALTIC ENDEAVOUR 2000, wraz z trałowcem ORP JAMNO, rejon; Zatoka Kilońska,
 • 7 październik – 13 październik 2002 r. – w polsko – duńskich ćwiczeniach sił przeciwminowych  typu PASSEX, wraz z trałowcami ORP NECKO, ORP NAKŁO, ORP DRUŻNO, kutrem trałowym TR-26, rejon: Zatoka Pomorska,
 • 21 luty – 24 luty 2005 r. – w polsko – niemieckich ćwiczeniach sił przeciwminowych typu PASSEX, wraz z trałowcami ORP BUKOWO, ORP DĄBIE, okrętem transportowo – minowym ORP LUBLIN oraz holownikiem ratowniczym ORP SEMKO, rejon: Zatoka Pomorska,
 • 4 marzec – 7 marzec 2005 r. – w polsko – niemieckich ćwiczeniach sił przeciwminowych typu PASSEX, wraz z trałowcami ORP DĄBIE i ORP SARBSKO, rejon: Zatoka Pomorska,
 • 4 maj – 8 maj 2005 r. – w międzynarodowych ćwiczeniach sił przeciwminowych BALTICA 2005, wraz z trałowcami ORP SARBSKO, ORP DĄBIE, okrętem wsparcia/dowodzenia ORP KONTRADMIRAŁ XAWERY CZERNICKI oraz jednostkami z Niemiec i Francji, rejon: Zatoka Pomorska,
 • czerwiec 2010 r. – na pokładach okrętów 8 Flotylli Obrony Wybrzeża (w tym i ORP GARDNO) gościły przebywające w Świnoujściu na koloniach dzieci z Zespołu Szkół Gminnych w Damienicach k. Bochni – regionu dotkniętego skutkami powodzi,
 • 4 czerwiec – 18 czerwiec 2011 r.  – w międzynarodowych manewrach BALTOPS 2011, wraz z: fregatą ORP GEN T KOŚCIUSZKO, okrętem podwodnym ORP KONDOR, trałowcami ORP NAKŁO i ORP DRUŻNO oraz śmigłowcami Mi-14PŁ, rejon: Morze Bałtyckie,
 • 28 maj – 1 czerwiec 2012 r. – w krajowych manewrach WARGACZ-12, rejon: Zatoka Pomorska,
 • 4 czerwiec – 18 czerwiec 2012 r. – w międzynarodowych manewrach BALTOPS 2012, wraz z trałowcami ORP JAMNO i ORP MIELNO, okrętami transportowo – minowymi ORP KRAKÓW i ORP POZNAŃ oraz śmigłowcem Mi-14PŁ i samolotem patrolowo – rozpoznawczymi AN-28 Bryza, rejon: Morze Bałtyckie,
 • wrzesień 2012 r. – w krajowych manewrach ANAKONDA-12, rejon: Morze Bałtyckie,
 • 6 czerwiec – 20 czerwiec 2013 r. – w międzynarodowych manewrach BALTOPS 2010, wraz z okrętem podwodnym ORP ORZEŁ, trałowcami  ORP BUKOWO i ORP HAŃCZA, ORP GOPŁO, ORP MAMRY i ORP WDZYDZE a także okrętem wsparcia/dowodzenia ORP KONTRADMIRAŁ XAWERY CZERNICKI (w składzie SNMCMG1), rejon: Morze Bałtyckie.
*     *     *

ORP GARDNO (631) – minesweeper project 207P, built by the Naval Shipyard in Gdynia, as the first in the series. After raising the flag ORP GARDNO was incorporated into the 13th Minesweeper Squadron from which in the mid-1980s it was transferred to the 12 Minesweeper Squadron subordinate to the 8th Coast Defense Flotilla with base in Swinoujscie. Of the more important events during the more than 33 years in service it is worth mentioning participation:
 • June 1998 – in the international maneuvers BALTOPS 1998, together with: submarine ORP ORZEŁ, corvette ORP KASZUB, small missile boats ORP ROLNIK, ORP PIORUN, ORP GROM, minesweepers ORP MIELNO, ORP WICKO, ORP HAŃCZA, minelaying / transport ship ORP TORUŃ, surveillance ship ORP HYDROGRAF and rescue ship ORP PIAST, area: Baltic Sea,
 • May 16 – May 26, 2000 – in the international mine countermeasures forces exercises BALTICA 2000, together with units from Germany and France, area: Pomeranian and Mecklenburg Bay,
 • September 2000 – in the international exercises OPEN SPIRIT 2000, area: Gulf of Riga, 
 • October 23 – October 28, 2000 – in the international exercises BALTIC ENDEAVOUR 2000, together with minesweeper ORP JAMNO, area: Kiel Bay, 
 • October 7 – October 13, 2002 – in Polish – Danish mine countermeasures forces exercises type PASSEX, together with: minesweepers ORP NECKO, ORP NAKŁO, ORP DRUŻNO and trawl TR-26, area: Pomeranian Bay, 
 • February 21 – February 24, 2005 – in Polish – German mine countermeasures forces exercises type PASSEX, together with: minesweepers ORP DĄBIE and ORP BUKOWO, minelaying /  transport ship  ORP LUBLIN and rescue tug ORP SEMKO, area: West Baltic, 
 • March 4 – March 7, 2005 – in Polish – German mine countermeasures  forces exercises type PASSEX, together with minesweepers ORP DĄBIE and ORP SARBSKO, area: Pomeranian Bay,
 • May 4 – May 8, 2005 – in the international mine countermeasures forces exercises BALTICA 2005, together with: minesweepers ORP SARBSKO, ORP DĄBIE, support/command ship ORP KONTRADMIRAŁ XAWERY CZERNICKI and units from Germany and France, area: Pomeranian Bay,
 • June 2010 – on board ships from 8th Coastal Defense Flotilla (including ORP GARDNO) visited children from the School Complex in Damienice near Bochnia, a region affected by the floods,
 • June 4 – June 18, 2011 – in the international maneuvers BALTOPS 2011, together with: frigate ORP GEN T KOŚCIUSZKO, submarine ORP KONDOR, minesweepers ORP NAKŁO and ORP DRUŻNO, and Mi-14PŁ helicopters, area: Baltic Sea,
 • May 28 – June 1, 2012 – in domestic maneuvers WARGACZ-12, area: Pomeranian Bay,
 • June 4 – June 18, 2012 – in the international maneuvers BALTOPS 2012, together with: minesweepers ORP JAMNO, ORP MIELNO, minelaying / transport ships ORP KRAKÓW, ORP POZNAŃ and Mi-14PŁ helicopters and AN-28 Bryza patrol and reconnaissance aircraft, area: Baltic Sea,
 • September 2012 – in domestic maneuvers ANAKONDA-12, area: Baltic Sea,
 • June 6 – June 20, 2013 – in the international maneuvers BALTOPS 2013, together with: submarine ORP ORZEŁ, minesweepers ORP BUKOWO, ORP HAŃCZA, ORP GOPŁO, ORP MAMRY and ORP WDZYDZE and support/command ship ORP KONTRADMIRAŁ XAWERY CZERNICKI (in squad SNMCMG 1), area: Baltic Sea.
*     *     *

Jednostki projektu 207P, / Units project 207P:
 • ORP GARDNO (631) – numer budowy / building number: 207P/2, położenie stępki / keel laid: 04.10.1982, wodowanie / launched: 23.06.1983, wcielenie do służby / commissioned: 31.03.1984,
 • ORP BUKOWO (632) – numer budowy / building number: 207P/3, położenie stępki / keel laid: 12.08.1983, wodowanie / launched: 28.07.1984, wcielenie do służby / commissioned: 23.06.1985,
 • ORP DĄBIE (633) – numer budowy / building number: 207P/4, położenie stępki / keel laid: 10.12.1983, wodowanie / launched: 24.05.1985, wcielenie do służby / commissioned: 11.05.1986,
 • ORP JAMNO (634) – numer budowy / building number: 207P/5, położenie stępki / keel laid: 24.05.1984, wodowanie / launched: 11.02.1986, wcielenie do służby / commissioned: 11.10.1986,
 • ORP MIELNO (635) – numer budowy / building number: 207P/6, położenie stępki / keel laid: 13.10.1984, wodowanie / launched: 27.06.1986, wcielenie do służby / commissioned: 09.05.1987,
 • ORP WICKO (636) – numer budowy / building number: 207P/7, położenie stępki / keel laid: 18.10.1985, wodowanie / launched: 20.03.1987, wcielenie do służby / commissioned: 12.10.1987,
 • ORP RESKO (637) – numer budowy / building number: 207P/8, położenie stępki / keel laid: 14.02.1986, wodowanie / launched: 01.10.1987, wcielenie do służby / commissioned: 26.03.1988,
 • ORP SARBSKO (638) – numer budowy / building number: 207P/9, położenie stępki / keel laid: 05.06.1986, wodowanie / launched: 10.05.1988, wcielenie do służby / commissioned: 12.10.1988,
 • ORP NECKO (639) – numer budowy / building number: 207P/10, położenie stępki / keel laid: 03.02.1987, wodowanie / launched: 21.11.1988, wcielenie do służby / commissioned: 09.05.1989,
 • ORP NAKŁO (640) – numer budowy / building number: 207P/11, położenie stępki / keel laid: 31.08.1987, wodowanie / launched: 29.05.1989, wcielenie do służby / commissioned: 02.03.1990,
 • ORP DRUŹNO (641) – numer budowy / building number: 207P/12, położenie stępki / keel laid: 18.01.1988, wodowanie / launched: 29.11.1989, wcielenie do służby / commissioned: 21.09.1990,
 • ORP HAŃCZA (642) – numer budowy / building number: 207P/13, położenie stępki / keel laid: 28.04.1988, wodowanie / launched: 09.07.1990, wcielenie do służby / commissioned: 01.03.1991,
*     *     *

Dane techniczne / Technical data:  
 • Wyporność / Displacement (pełna / full): 206,49 ton / ton, 
 • Wymiary (d. x s. x z.) / Dimensions (l. x b. x d.): 38.47 x 7.34 x 1.64 m, 
 • Kadłub / hull: materiał / material: laminat poliestrowo – szklany / polyester – glass laminate,
 • przedziały wodoszczelne / watertight compartments: 9,
 • Napęd / propulsion: spalinowy / diesel,
  • 2 turbodoładowane 12 cylindrowe silniki diesla / 2 turbocharged 12 cylinders diesel engines: M401A każdy o mocy / each power 735 kW,
  • 2 śruby w dyszach Kortha/ 2 propellers in Korth nozzles, 
 • Prędkość / Speed: 14,1 węzła / knots, 
 • Zasięg / Range: 1500 Mm /Sm,
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic equipment: 
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar: Sperry Marine BridgeMaster E256/6, 
  • radiostacja HF / HF radio: Sailor 5000, Rohde & Schwarz EK 896, 
  • odbiornik HF / HF receiver: EKD 500, EKD 300, 
  • radiostacja UKF/VHF / UKF, VHF radio: Rohde & Schwarz XT M3SR 4400, RS 6115/2 Brzęczka, 
  • stacja hydroakustyczna / hydroacustic station: MG-79,
 • Uzbrojenie / Armament:
  • 1 x II zestaw artyleryjski ZU-23-2M Wróbel I kal. 23 mm / 1 x II artillery set ZU-23-2M Wrobel I cal 23 mm,
  • 2 demontowalne tory minowe dla 6 min wz. 08/39 (OS) lub 24 min JaM / 2 removable mine tracks for 6 mines type 08/39 or 24 mines type JaM,
  • morski małomagnetyczny trał kontaktowy / sea low magnetic contact sweep: MMTK-1M,
  • małomagnetyczny trał akustyczny – low magnetic acoustic sweep: H,
  • trał elektromagnetyczny / electromagnetic sweep: TEM-PE-1M,
 • Załoga / Crew: 30 os / pers..
*     *     *

Bibliografia / Bibliography:
 • Janusz Janik – „Indyk” z Gdynia 30 lat trałowców projektu 207, Morze Statki i Okręty Nr 1/2013 i Nr 2/2013,
 • Jarosław Ciślak – Polska Marynarka Wojenna 1995, Wydawnictwo Magnum-X, 
 *     *     *

 Poniżej zdjęcia / Below photos:

 • ORP GARDNO (631), 3 czerwca 2012 r., Gdynia, faza portowa manewrów BALTOPS 2012  (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / ORP GARDNO (631) June 3, 2017, Gdynia, port phase BALTOPS 2012 maneuvers (to enlarge click on the photo): 

 

 • ORP GARDNO (631), kwiecień 2017 r., Gdynia (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / ORP GARDNO (631) April 2017,  Gdynia (to enlarge click on the photo):

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz