sobota, 23 grudnia 2017

Z cyklu jednostki Polskiej Marynarki Wojennej ... cz. 20 - ORP BAŁTYK (Z-1)

ORP BAŁTYK (Z-1) – zbiornikowiec paliwowy projektu ZP-1200 (od 2000 r. zmiana oznaczenia projektu na ZP-1200M) zbudowany przez Stocznię Marynarki Wojennej w Gdyni (część wielkogabarytowych elementów konstrukcji powstała w Stoczni Gdańskiej im. Lenina) jako prototyp mającej liczyć łącznie 4 jednostki serii zbiornikowców przeznaczonych dla Polskiej Marynarki Wojennej (ze względów finansowych z budowy trzech pozostałych zrezygnowano). Twórcą projektu zbiornikowca jest Centrum Badawczo – Rozwojowe Żeglugi Śródlądowej „Navicentrum” z Wrocławia (numer projektu: 3819, główny projektant mgr inż. Kamil Rogalski) zaś jego głównym zadaniem jest zaopatrywanie innych okrętów w paliwa i smary (od 2000 roku także i w słodką wodę) zarówno w portach jak i na morzu oraz transport i przechowywanie w/w materiałów. W trakcie 26 lat służby okręt przeszedł trzy modernizacje: pierwszą w roku 2000 – dostosowującą okręt do współpracy z jednostkami NATO, drugą w latach 2005 – 2006 – kiedy to zainstalowano podest do obsługi systemu RAS oraz zmodernizowano wyposażenie radiowe i nawigacyjne (nowy radar nawigacyjny) oraz trzecią w latach 2015 – 2016, w trakcie której oprócz przeglądu, remontu i modernizacji posiadanego wyposażenia na śródokręciu zainstalowano maszt paliwowy RAS, zwiększając w ten sposób jego zdolność do zaopatrywania w ruchu jednostek z jednej do trzech (do tej pory burtowe podawanie paliwa na okręty odbywało się tylko i wyłącznie podczas postoju). Swoją służbę ORP BAŁTYK zaczął w szeregach 45 Dywizjonu Pomocniczych Jednostek Pływających podlegających Komendzie Portu Wojennego Gdynia-Oksywie, który w późniejszym okresie został przeformowany w Dywizjon Pomocniczych Jednostek Pływających Komendy Portu Wojennego Gdynia-Oksywie. Z ważniejszych wydarzeń w życiu ORP BAŁTYK warto wspomnieć o udziale:
 • czerwiec 1998 r. – w krajowych ćwiczeniach REKIN 98, rejon: Południowy Bałtyk, 
 • 2 sierpień – 3 sierpień 1999 r. – w ćwiczeniach typu PASSEX ze Stałym Zespołem Sił Morskich NATO na Atlantyku; wraz z: niszczycielem ORP WARSZAWA, okrętem podwodnym ORP DZIK oraz trzema trałowcami, rejon: Morze Bałtyckie,
 • 4 czerwiec – 16 czerwiec 2000 r. – w międzynarodowych ćwiczeniach BALTOPS 00, wraz z: korwetą ORP KASZUB, małymi okrętami rakietowymi: ORP ORKAN, ORP GÓRNIK i ORP ROLNIK, niszczycielem min ORP MEWA oraz trałowcami: ORP GOPŁO i ORP ŚNIARDWY, rejon Morze Bałtyckie, 
 • 1 czerwiec – 18 czerwiec 2001 r. – w międzynarodowych ćwiczeniach BALTOPS 01, wraz z: trałowcami, ORP JAMNO i ORP BUKOWO, korwetą ORP KASZUB, małymi okrętami rakietowymi ORP ROLNIK i ORP GÓRNIK oraz okrętem podwodnym ORP WILK, rejon: Morze Bałtyckie, 
 • lipiec 2001 r. – w ćwiczeniach typu PASSEX ze Stałym Zespołem Sił Morskich NATO na Atlantyku; wraz z: korwetą ORP KASZUB, małymi okrętami rakietowymi: ORP GÓRNIK i ORP METALOWIEC, okrętem podwodnym ORP DZIK oraz okrętem ratowniczym ORP LECH, rejon: Morze Bałtyckie, 
 • maj 2014 r. – w krajowych ćwiczeniach REKIN 04, rejon: Morze Bałtyckie, 
 • 11 czerwiec – 15 czerwiec 2007 r. – w krajowych ćwiczeniach SMER/MEDEX 07, wraz z: okrętem podwodnym ORP SĘP, okrętami ratowniczymi ORP LECH i ORP ZBYSZKO, korwetą ORP KASZUB, okrętem hydrograficznym ORP HEWELIUSZ, holownikiem H-9, kutrem transportowym K-9 oraz dwoma śmigłowcami: Mi-14 PŁ i W-3RM „Anakonda”, 
 • 23 maj 27 maj 2011 r. w krajowych ćwiczeniach REKIN 11, rejon: Morze Bałtyckie,
 • 25 wrzesień – 27 wrzesień 2012 r. – w polsko – francuskich manewrach o kryptonimie „Burza”, wraz z: fregatą ORP GEN T KOŚCIUSZKO, małym okrętem rakietowym ORP ORKAN oraz niszczycielem min ORP FLAMING, 
 • 30 czerwiec 2013 r. – w uroczystej paradzie floty na redzie Gdyni z okazji Święta Marynarki Wojennej, 
 • 18 wrzesień 22 wrzesień 2017 r. w ćwiczeniach OSTROBOK 17, rejon: Zatoka Gdańska, Morze Bałtyckie,
 • wrzesień październik 2017 r. – w morskiej fazie międzynarodowych ćwiczeń DRAGON 17, rejon: Morze Bałtyckie.
 *     *     *

ORP BAŁTYK (Z-1) – a fuel tanker project ZP-1200 (in 2000 the designation was changed to: ZP-1200M) built by the Naval Shipyard in Gdynia (part of the large-size construction elements was built in the Lenin Shipyard in Gdansk) as a prototype unit of a total 4 tanker series for the Polish Navy (due the financial reasons the construction of remaining three were cancelled). The author of the tanker project is the Inland Shipping Research & Development Center “Navicentrum” from Wroclaw (project number: 3819, main designer mgr inż. Kamil Rogalski) and its main task is to supply other ships with fuels and lubricants (from 2000 also in fresh water) both in ports and at sea as well as transport and storage above-mentioned materials. During the 26 years in service, the ship underwent three modernizations: the first in 2000 – adapting the ship to cooperation with NATO units, the second in 2005 – 2006 – when the platform for operating the RAS system was installed and radio and navigation equipment modernized (new navigation radar) and third in 2015 – 2016, during which, in addition to the inspection, renovation and modernization of its equipment, a RAS fuel mast was installed, thus increasing its ability to supply in move from one to three units (so far the shipment of fuel/ammunition to ships by side-by-side method took place only during a stopover). The ORP BAŁTYK began his service in the ranks of the 45th Auxiliary Floating Units Squadron subordinated to the Gdynia-Oksywie Naval Base Command, which was later reformed into the Auxiliary Floating Units Squadron Gdynia-Oksywie Naval Base. Of the more important events in the life of ORP BAŁTYK, it is worth mentioning participation:
 • June 1998 – in the domestic exercises REKIN 98, area: Southern Baltic, 
 • August 2 – August 3, 1999 – in the PASSEX type exercises with the NATO Standing Naval Force Atlantic team; together with: destroyer ORP WARSZAWA, submarine ORP DZIK and three minesweepers, area: Baltic Sea, 
 • June 4 – June 16, 2000 – in the international exercises BALTOPS 2000, together with: corvette ORP KASZUB, small missile vessels: ORP ORKAN, ORP ROLNIK, ORP GÓRNIK, minehunter MEWA and minesweepers ORP GOPŁO and ORP ŚNIARDWY, area: Baltic Sea, 
 • June 1 – June 18, 2001 – in the international exercises BALTOPS 2001, together with: corvette ORP KASZUB, small missile vessels: ORP ROLNIK and ORP GÓRNIK, submarine ORP WILK and minesweepers ORP JAMNO and ORP BUKOWO, area: Baltic Sea, 
 • July 2001 – in the PASSEX type exercises with the NATO Standing Naval Force Atlantic team; together with: corvette ORP KASZUB, small missile vessels: ORP METALOWIEC and ORP GÓRNIK, submarine ORP DZIK and rescue ship ORP LECH, area: Baltic Sea, 
 • May 2004 in the domestic exercises REKIN 04, area: Baltic Sea,
 • June 11 – June 15,2007 – in the domestic SMER/MEDEX 07 exercises, together with: submarine ORP SĘP, rescue vessels: ORP LECH and ORP ZBYSZKO, corvette ORP KASZUB, hydrographic vessel ORP HEWELIUSZ, transport unit K-9 and two helicopters: Mi-14PŁ and W-3RM “Anakonda”, 
 • May 23 May 27, 2011 in the domestic exercises REKIN 11, area: Baltic Sea,
 • September 25 – September 27, 2012 – in the Polish – French maneuvers codename “Burza”, together with: the frigate ORP GEN T KOŚCIUSZKO, small missile vessel ORP ORKAN and minehunter ORP FLAMING, area: Baltic Sea, 
 • June 30, 2013 – in the fleet parade on the roadstead of the Gdynia on the occasion of the Navy`s Fest, 
 • September 18 September 22, 2017 in the domestic exercises OSTROBOK 17, area: Gulf of Gdansk, Baltic Sea,
 • September October 2017 – in the maritime stage of the international exercises DRAGON 17, area: Baltic Sea.
 *     *     *

 Jednostki projektu ZP-1200/ZP-1200M: / Units Project ZP-1200/ZP-1200M:
 • ORP BAŁTYK – wodowanie: / launched: 27.04.1989 , wcielenie do służby: / commissioned: 11.03.1991, matka chrzestna / godmother: Janina Chruścik.
*     *     *

Dowódcy ORP BAŁTYK / ORP BAŁTYK commanders:
 • 11.03.1991 – 28.05.1997 - kpt. mar. / lt. Marek Szwarc, 
 • 28.05.1997 – 26.04.2002 – kpt. mar. / lt. Piotr Orłowski, 
 • 26.04.2002 – 30.06.2004 – kpt. mar. / lt. Sławomir Dobrosielski, 
 • 30.06.2004 – 09.08.2011 – kpt. mar. / lt. Aleksander Jezielski, 
 • 09.08.2011 – 03.04.2017 – kpt. mar. / lt.Krzysztof Duszyński, 
 • 03.04.2017 - ? – kpt. mar. / lt. Sławomir Gronowski,
*     *     *

Dane techniczne / Technical data:
 • Wyporność (pełna): / Displacement (full): 2984 tony / tons,  
 • Wymiary (d. x s. x z.): / Dimensions (l. x b. x d.): 84,75 x 13,07  x 4.80 m,  
 • Kadłub: / Hull:  
  • typ: / type: jedno poszyciowy z częściowo podwójnym dnem posiadający wzmocnienia lodowe / single hull party double bottom and ice strengthening, 
  • materiał: / material: stal (typ: St41B, St41A) / steel (type: St.41B, St41A) 
  • przedziały wodoszczelne: / watertight compartments: 10, 
 • Napęd: / Propulsion: spalinowy / diesel,  
  • 2 x 8 cylindrowe silniki diesla / 2 x 8 cylinders diesel engines: Cegielski – Sulzer 8ASL25D każdy o mocy / each power 1480 kW (2010 KM / HP),  
  • 2 śruby nastawne / 2 controllable pitch propellers ,  
 • Urządzenia sterowe: / Steerling equipment: 
  • 2 stery, 
  • 1 dziobowy ster strumieniowy N1.1o mocy 110 kW / 1 x N1.1 bow thruster with Power: 110kW, 
 • Prędkość: / Speed: 15.7 węzła / knots,  
 • Zasięg: / Range: 5400 Mm przy prędkości 10 w. / 5400 Sm at speed 10 kn.,
 • Wyposażenie elektroniczne: / Electronic equipment:  
  • 1 radar nawigacyjny / 1 navigation radar:, 
  • 1 pomocniczy radar nawigacyjny / 1 aux. navigation radar, 
  • system rozpoznawczy swój obcy / IFF system, 
  • żyrokompas / gyrocompass: Sperry Marine Navigat X Mk.1.,
  • kompas magnetyczny / magnetic compass: Lilley & Gillie Mk2000S Binnacle, 
 • Uzbrojenie: / Armament: 
  • 2 x II zestawy artyleryjskie ZU-23-2M Wróbel I kal. 23 mm / 1 x II artillery sets ZU-23-2M Wrobel I cal 23 mm, 
 • Wyposażenie do zaopatrywania w morzu: / Replenishment at sea equipment: 
  • liczba stanowisk zaopatrzeniowych: / number of supply stations: 3 (2 burtowe i 1 rufowe / 2 side and 1 stern),
  • 1 maszt systemu zapatrywania w morzu / 1 x RAS system mast, 
 • Przestrzeń ładunkowa i ilość zabieranego ładunku pojemność: / Cargo space & capacity: 
  • 6 zbiorników (całkowita objętość: 1300 m3) na 1184 t. oleju napędowego / 6 tanks (volume: 1300 m3) for 1185 t. of diesel oil, 
  • 4 zbiorniki (objętość każdego 25 m3) na 102 t. oleju smarnego / 4 tanks (volume of each: 25 m3) for 102 t. of lube oil, 
  • 2 zbiorniki na 102 t. słodkiej wody / 2 tanks for 102 t. of fresh water, 
  • 1 zbiornik (objętość: 30 m3) na 28 ton zużytego oleju / 1 tank (volume 30m3) for 28 t. of used oil, 
  • 1 dziobowa ładownia na 10 – 20 beczek oleju smarnego / 1 bow hold for 10 -20 barrels of lube oil, 
 • Załoga / Crew: 35 os / pers
*     *     *

Bibliografia / Bibliography:
*     *     *

Poniżej zdjęcia ORP BAŁTYK (Z-1) z 28 Listopada 2017 r., wykonane w Gdyni (aby powiększyć kliknij na zdjęcie) / Below photos of the ORP BAŁTYK (Z-1) from November 28, 2017, took in Gdynia (to enlarge click on the photo):


ORP BAŁTYK (Z-1) z kwietnia 2017 r. / ORP BAŁTYK (Z-1) from April 2017. 

 


ORP BAŁTYK (Z-1) z lutego i czerwca 2012 r. / ORP BAŁTYK (Z-1) from February and June 2012. 

ORP BAŁTYK (Z-1) z czerwca 1996 r. / ORP BAŁTYK (Z-1) from June 1996. 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz