piątek, 30 maja 2014

Barki desantowe typu LCU Mk10

Barki desantowe typu LCU Mk10 wykorzystywane przez okręty desantowe-doki typu Albion przeznaczone są do transportu wojska i uzbrojenia z obu okrętów na nieprzyjacielski brzeg. Wszystkie jednostki tego typu (łącznie 10 jednostek o numerach 1001 - 1010) zbudowane zostały przez należącą do koncernu BAE System stocznię w Govan. Oprócz jednostek typu Albion LCU Mk 10 może też współpracować  z należącymi do RFA jednostkami desantowymi typu Bay.

Landing craft type LCU MK10 used by landing ships docks type Albion for transport of troops and weapons from both ships to enemy shore. All units of this type (total 10 units numbered 1001-1010) were built by belonging to a group BAE System shipyard in Govan. In addition to the ships type Albion, LCU Mk10 can also work with belonging to the RFA landing ships type Bay.


Dane techniczne / Technical data:
* Wyporność / Displacement: 240 t.
* Długość / Lenght: 29.82 m
* Szerokość / Beam: 7.39 m
* Zanurzenie / Draught: 1.50 m
* Napęd:
- 2 silniki diesla/diesel engines MAN D2840 LE (400 kW / 2150 r.p.m. każdy /each)
- 2 pędniki SCHOTTEL Pump-Jet type SPJ 82 RD.
* Sprzęgło:  
- 2 x ZF BW 155, przekładnia redukcyjna  i=1,743:1/2 x ZF BW 155, reduction in the gearbox i=1,743:1
* Sterowanie:
- system sterowania SCHOTTEL typ SST 602 / SCHOTTEL Steering System type SST 602
* Prędkość / Speed: 8.5 węzła / knots
* Zasięg / Range: 600 mil morskich / nautical miles
* Pojemność / Capacity: 1 czołg lub 4 pojazdy lub 120 żołnierzy / 1 main battle tank or 4 vehicles or 120 troops

Poniżej zdjęcia barek typu Mk10, zrobione podczas odwiedzin na HMS Bulwark goszczącym w Gdynia / Below photos  LCU Type MK10, taken during visits to HMS Bulwark host in Gdynia.środa, 14 maja 2014

Z cyklu okręty wojenne (...) Fregaty Typu 125

Aktualizacja 31.05.2016


Typ F125 to nazwa projektu fregat Typu 125 znanych również jako klasa Baden-Württemberg który, obecnie realizowany jest dla niemieckiej marynarki wojennej przez grupę ARGE F125 tj. spółkę joint-venture koncernów Thyssen-Krupp i Lürssen. Nowe jednostki w liczbie czterech mają zastąpić złożoną z ośmiu jednostek klasę Bremen, która weszła do służby pomiędzy 1982 i 1990 rokiem. Głównym zadaniem fregaty typu 125 jest uczestnictwo w misjach grupowych, w tym w operacjach międzynarodowych.

Pierwsze prace planistyczne następcy fregat Typu 122 (klasa Bremen) rozpoczęły się w 1997 roku. Pierwotna koncepcja fregaty zakładała, że będzie to jednostka wielozadaniowa, ale po 2005 r w związku z pojawieniem się nowych zagrożeń zmieniono ja przystosowując jednostki do przeciwdziałania zagrożeniom asymetrycznym i wykonywania operacji stabilizacyjnych.

Oprócz uzbrojenia artyleryjsko – rakietowego fregaty będą uzbrojone w nie śmiercionośne bronie, takie jak armatki wodne i reflektory mając służyć odstraszaniu i obronie.

Nowe fregaty wyposażone będą w kombinowany napęd elektryczno - gazowy (CODLAG ) składający się turbiny gazowej General Electric LM 2500 o mocy 20 MW, czterech silników diesla MTU 20V 4000 M53B silników o mocy 3015 kW każdy i dwóch silników elektrycznych Siemens dostarczających 4.5 mW (każdy). W celu zwiększenia manewrowości  Typ 125 wyposażony będzie w dziobowe stery strumieniowe .

Każda z budowanych fregat posiadać będzie dwie załogi składające sie od 15 do 120 osób, które będą się wymieniać co cztery miesiące.

F125 is the name of the project Type 125 frigates, also known as Baden-Württemberg class that currently is being implemented for the German Navy by ARGE F125, ie a joint - venture of Thyssen- Krupp and Lürssen . New units in the number of four will replace consisting of eight units Bremen class, which entered service between 1982 and 1990. The main task of the frigate type 125 is participation in group missions, including in international operations.

The first work of planning a successor frigates Type 122 (class Bremen) started in 1997. The original concept of frigates to 2005, assumed that it would be a multi-purpose unit, but with the emergence of new threats, it was changed by adapting units to counter asymmetric threats and perform stabilization operations .

In addition to artillery - missile weapons frigates
will be also armed with non - lethal weapons, dry as water cannons and searchlights for non - provocative deterrence and defense .

The new frigates will be equipped with a combined drive electric - gas ( CODLAG ) consisting of a gas turbine General Electric LM 2500 with a capacity of 20 MW and four diesel engines MTU 20V 4000 M53B engines with a capacity of 3015 kW each and two Siemens electric motors providing 4.5 mW (each ) . In order to increase maneuverability Type 125 will be equipped with bow thrusters .

Each of the built frigates will have two crews consisting of 105 to 120 people, which will be replaced every four months.

Jenostki typu F 125 / Vessels type F 125:
 • BADEN-WURTTEMBERG (F 222)
 • NORDRHEIN-WESTFALEN (F 223)
 • SACHSEN-ANHALT (F 224)
 • RHEINLAND-PFALZ (F 225)Dane techniczne/Technical data:
 • Wyporność/Displacement: 7.200 t. 
 • Długość / Lenght: 149.52 m.,
 • Szerokość / Beam: 18.8 m.,
 • Zanurzenie / Draft: 5.0 m.,
 • Napęd / Propulsion:
  • 1 turbina gazowa / 1 gas turbine General Electric LM 2500 - 20 mW (moc / power),
  • 4 silniki diesla / 4 diesel engines MTU 20V400M53B  - 3015 kW ,
  • 2 silniki elektryczne / 2 electric motors Siemens - 4.5 mW (każdy / each),
  • 2 wały ze śubami nastawnymi / 2 shaft with controllable pitch propellers,
  • 1 dziobowy ster strumieniowy / 1 bow thruster, 
 • Prędkość / Speed: 26 w. / kn.
 • Wyposażenie elektroniczne / Electronic Equipment 
  • 1 radar wielofunkcyjny / 1 multifunctional radar: Cassidian TRS-4D AESA
  • 2 radary nawigacyjne / 2 navigation radars,
  • IFF
  • Sonar do wykrywania nurków i pływaków / diver and swimmer detection sonar
  • Wyposażenie walki elektronicznej / Electronic warfare equipment:
  • TKWA/MASS (Multi Ammunition Softkill System),
  • ECM
 • Uzbrojenie / Armament:
  • 1 uniwerslane działo Otobreda kal. 127 mm z amunicją kierowaną Vulcano / 1 dual purpose Otobreda gun cal. 127 mm with  Vulcano guided ammunition,
  • 2 x 27 mm zdalnie sterowane działka automatyczne / 2 x 27 mm remote-controlled autocannons MLG 27 mm, 
  • 5 x 12,7 mm zdalnie sterowane karabiny maszynowe / 5 x 12,7 mm remote-controlled machine guns Hitrole-NT,
  • 2 x 21 komorowe wyrzutnie pocisków RAM Block II / 2 x 21 cells RAM Block II missile launchers,
  • 2 x 4 wyrzutnie pocisków RGM-84 Harpoon / 2 x 4 RGM-84 Harpoon missiles launchers, 
 • Własne środki pływające / Own swimming vessles
  • 4 x 11 metrowe łodzie inspekcyjne RHIB / 4 x 11 meters RHIB inspection boats,
  • 1 zdalnie sterowana łódź podwodna / 1 ROVs submarine,
 • Zdolność ładunkowa / Cargo capacity:
  • 2 x 20 stopowe kontenery / 2 x 20 feet containers,
 • Wyposażenie lotnicze / Aviation equipment:
  • hangar i pokład lotniczy dla 2 śmigłowców NH-90 / hangar and flight deck for 2 NH-90 hellicopters,
 • Załoga / Crew: 190 os / pers. (standartowa / standard: 110 os/ pers.)


Poniżej zdjęcia będących w budowie fregat: Baden-Württemberg, (F 222) i Nordrhein-Westfalen (w krytym doku)wykonane w Hamburgu / Below photos under construction frigates: Baden-Württemberg (F 222) and Nordrhein-Westfalen (in the indoor dock) made in Hamburg.
FGS BADEN-WURTTEMBERG w fazie wyposażania w stoczni Blohm&Voss w Hamburgu - stan na 2014 rok.
FGS BADEN-WURTTEMBERG (F222) prototypowa jednostka typu 125 podczas pobytu w suchym doku stoczni Blohm&Voss w Hamburgu - stan na maj 2016 r.


środa, 7 maja 2014

Okręty wywiadowcze klasy Oste
OKRĘTY WYWIADOWCZE KLASY OSTE

Okręty zbierania danych wywiadowczych klasy Oste (określane także jako Typ 423) zastąpiły w służbie jednostki poprzedniego Typu 422. Łącznie zbudowano trzy jednostki tej klasy, które wciąż są w służbie w szeregach niemieckiej marynarki wojennej. Statki otrzymały tę samą nazwę i numer jak trzy jednostki typu 422, które zastąpiły tj. Oste (A 52), Oker (A 53) i Alster ( A 51). Obecnie wszystkie okręty klasy Oste przypisane są do 1 dywizjonu Okrętów Podwodnych.

Podstawową funkcją jednostek tej klasy jest gromadzenie informacji strategicznych, w związku z czym zostały one wyposażone w szeroki wachlarz elektromagnetycznych, elektromechanicznych i hydroakustycznych światłowodowych czujników. Okręty tej klasy mogą być również wykorzystywane jako nowoczesne jednostki ostrzegawcze. Ze względu na swoją funkcję okręty nie przenoszą żadnego uzbrojenia.

Załoga pojedynczej jednostki składa się z 36 marynarzy i do 40 specjalistów z zakresu wywiadu i rozpoznania.

Okręty napędzane są dwoma silnikami Diesla Humboldt - Deutz o mocy4 400 KM każdy, którą przekazują na dwa wały napędowe. Przy pływaniu z ekonomiczną prędkością okręty tej klasy dysponują zasięgiem ca. 5 000 mil morskich (ponad 9 000 km).

INTELLIGENCE SHIPS OSTE CLASS

The Oste class intelligence collection ships (also Referred as the Type 423) replaced the previous Type 422 class. Three ships of this class were built in Flensburger Schiffbau-Gesellschaft in Flensburg and are currently in service with the German Navy. hips were given the same names and pennant numbers as three units of type 422, which replaced i.e. Oste (A 52 ), Oker (A 53 ) and Alster (A 50). Currently all Oste class ships are assigned to 1 Submarine Squadron with base in Eckernforde.

The primary function of units of this class is to gather strategic information , and therefore they have been equipped with a wide range of electromagnetic , electromechanical and hydroacoustic fiber optic sensors. Ships of this class can also be used as a modern entity warning . Due to its function ships carry no weapons.

The crew of a single unit consists of 36 sailors and 40 specialists in intelligence and reconnaissance .

Ships are powered by two Humboldt-Deutz diesel engines, developing 4 400 hp each and delivering power to two shafts. Vessels have a range of 5 000 nautical miles (more than 9 000 km).

Nazwa/Name
(Numer burtowy
/Pennant number)
Położenie stępki/Keel laid
Wodowanie/Launched
Wcielenie do służby/In service
Znak rozpoznawczy
Call sign
Oste (A 52)
21.11.1986
15.05.1987
30.06.1988
DRHH
Oker (A 53)
15.12.1986
24.09.1987
24.11.1988
DRHG
Alster ( 50)
14.03.1988
03.11.1988
05. 09.1989
DRHF

Dane techniczne/technical data:
Wyporność standardowa / Displacement, standard: 2.375 t
Wyporność pełna / Displacement, full load: 3.200 t
Długość / Lenght: 83.5 m
Szerokość / Beam: 14.6 m
Zanurzenie / Draught: 4.2 m
Prędkość / Speed: 21 węzłów/knots


Poniżej zdjęcia FGS Oste (A 52) wykonane w Hamburgu / Below photos FGS Oste (A 52) made in Hamburg (aby powiększyć kliknij na zdjęcie / to enlarge, click on the photo).